Risico management

Hoe werkt het risico management van ten Hag verzekeringsadviseurs?

Om te beginnen is een goede samenwerking met u belangrijk. Wij zetten onze kennis en kunde in en van u verwachten wij alle informatie die nodig is. (Discretie van onze zijde is natuurlijk vanzelfsprekend). Vervolgens doorlopen wij samen met u de volgende drie stappen.

Stap 1: De risico analyse

In deze stap beginnen wij allereerst met de inventarisatie van alle gegevens. Op basis van een door ons ontwikkelde risico-scan verzamelen en ordenen wij alle relevante informatie. Alle aandachtsgebieden komen daarin aan de orde: bedrijfsgegevens, personele gegevens, gegevens m.b.t. huisvesting, bedrijfsmiddelen, bedrijfsactiviteiten, vervoermiddelen, opslag en transport etc.
Als alle gegevens zijn verzameld wordt op basis daarvan bepaald welke risico’s worden gelopen, wat de kans is dat deze zich openbaren en hoe groot daarvan het maximale gevolg kan zijn. De risico’s worden als het ware op een heldere wijze gerubriceerd waarna vervolgens kan worden beslist op welke wijze deze zoveel mogelijk kunnen worden beperkt, overgedragen en uiteindelijk verzekerd.

Onze bevindingen zullen wij kort en bondig vastleggen in een helder rapport. Dit rapport wordt uw eigendom en kan worden gebruikt voor het nemen van de juiste maatregelen, de verdere organisatie van uw verzekeringspakket (bijv. opvragen van offertes) en als uitgangspunt dienen voor het risicomanagement.

Stap 2: Formuleren en implementeren van beleid

Op basis van onze rapportage adviseren wij u bij het beoordelen van de risico’s, het nemen van de juiste maatregelen en het daarop afstemmen van uw verzekeringsportefeuille. Wij leggen u uit op welke wijze u de risico’s kunt reduceren, overdragen en financieren.

Het spreekt vanzelf dat risicomanagement een continue proces is dat moet worden ingebed in uw organisatie. Het verdient aanbeveling om daarvoor binnen uw onderneming één persoon als vast aanspreekpunt te benoemen.

Stap 3: Organiseren van uw verzekeringsportefeuille

In deze stap wordt aandacht besteed aan de volgende punten:

•  voldoen de bestaande polissen qua dekking, premie, eigen risico en keuze van verzekeraar?
•  zijn bepaalde polissen overbodig?
•  ontbreken er essentiële polissen?

Samen maken we een plan dat voorziet in het (re)organiseren van uw verzekeringsportefeuille. Wij verzorgen, beoordelen en bespreken de offertes. Wij helpen u door de aanvraagprocedure en regelen de administratieve organisatie van uw verzekeringspakket. En natuurlijk gaan we bij een eventuele schade met zaken om alsof het onze eigen schade is!

Meer informatie?

Wij informeren en adviseren u graag. U kunt ons natuurlijk bellen op telefoonnummer (053) 850 60 70 of contact met ons opnemen via dit formulier.